Оптичната Кохерентна Томография

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш приоритет. Обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

BALKAN OPHTHALMIC WETLAB /Wet Lab/ е търговска марка, собственост на „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ ЕООД, ЕИК 201147514, което е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. Позитано 136А, ет. 1, създадено и действащо съгласно българското законодателство.
Тел. +359 (0) 2 80 81 888
Моб. +359 (0) 879 600 299
е-mail: admin@bow.bg
Уебсайт: https://bow.bg

Услугите, които предоставяме на Вас, а именно: курсове, насочени към практическо обучение на лекари, с оглед повишаване на тяхната квалификация и професионални умения, изискват обработка на Вашите лични данни от „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ ЕООД като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR.

II. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ ЕООД обработва следните видове лични данни, за да предостави точно предлаганата услуга, а именно:
- три имена,
- титла,
- месторабота /лечебно заведение/,
- постоянен адрес,
- телефонен номер,
- електронна поща,
- единен граждански номер или личен номер на чужденец или еквивалентно /при издаване на фактура/,
- номер на банкова сметка,
- снимки и видеоматериали /от проведени курсове и публични събития/.

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:
- чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR - Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са електронна поща и две имена.
- чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR - обработването е необходимо за изпълнението на договор за обучение, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел II.
- чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: три имена, постоянен адрес, ЕГН или личен номер на чужденец, номер на банкова сметка.
- чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на АДМИНИСТРАТОРА, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните. Данните обработвани на това основание са: снимки и видеоматериали от проведени курсове и публични събития.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ При сключване и изпълнение на договор за обучение посредством провеждането на конкретен курс или друго събитие от АДМИНИСТРАТОРА, целите на обработката на данните са:
- Идентифициране на клиент /потребител/;
- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;
- Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
- Плащане на суми по сключени договори;
- Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

Б/ При изпълнение на свои законови задължения, АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва данните Ви за следните цели:
- издаване на фактури;
- за извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
- изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове.

В/ С оглед легитимните интереси на АДМИНИСТРАТОРА, обработването на данни се извършва за следните цели, а именно:
- обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
- изпращане на съобщения за промоции, оферти, рекламни и/или информационни съобщения;
- публикуване на снимков материал и видеоизображения от проведени курсове и пулбични съибития, с цел популяризиране дейността на АДМИНИСТРАТОРА.

V. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ ЕООД обработва само данни, които са предоставени от Вас. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като АДМИНИСТРАТОРЪТ няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефони, електронни адреси, номера на банкови сметки, единен граждански номер или личен номер на чужденец.

VI. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

VII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

АДМИНИСТРАТОРЪТ е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR.
Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализиране на нашите услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.
Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга или за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните ви услуги, или с цел изпълнение на законови задължения на АДМИНИСТРАТОРА, а именно:
- Служители на АДМИНИСТРАТОРА;
- Лекторите на съответния курс;
- Технически съпорт компании, като поддръжка на ПОС системи и при осъществяване на ИТ поддръжка и комуникация;
- Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
- Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
- Държавни административни органи – НАП, КЗЛД и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

IX. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След прекратяването на конкретния договор, съответно след приключване на текущия курс или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:
- 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината , в която е издаден счетоводния документ - две имена, ЕГН или личен номер на чужденец, номер на банкова сметка.
- 5 години от изпълнение на конкретен договор, с оглед проследяване на изпълнението и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции - две имена, телефонен номер, адрес, ел.поща, месторабота /лечебно заведение/.
- 3 г. от получаване на съгласието – за ел. поща и име относно изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на АДМИНИСТРАТОРА.

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Разполагате с редица права по отношение на личните Ви данни. По-долу следва информация за характера на тези права и как можете да ги упражните.

1. Право на достъп на субекта на данните

Имате право да получите сведение от „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ РЕСБИОМЕД“ дали компанията или друго лице, действащо от нейно име, обработва личните Ви данни, и ако случаят е такъв – да получите описание на личните данни, на целите, за които се обработват и да Ви се посочат вероятните получатели и източници на съответните лични данни. Също така имате право да получите копие от тези лични данни.

2. Коригиране, заличаване и унищожаване

Ако смятате, че наличната при АДМИНИСТРАТОРА информация е невярна, то тя ще бъде коригирана съответно.
Можете да упражните и правото на заличаване на лични данни (известно още като „правото да бъдеш забравен“). При определени обстоятелства заличаването може да не е възможно, например когато трябва да запазим Вашите лични данни за изпълнение на законови или регулаторни задължения. В такива случаи АДМИНИСТРАТОРЪТ ще уведоми дали заличаването е възможно и ако не, ще обясни защо.

3. Право на ограничение

Имате право да поискате АДМИНИСТРАТОРЪТ да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

4. Право на преносимост:

Когато АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

6. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то АДМИНИСТРАТОРЪТ, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:
- името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
- евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
- описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато АДМИНИСТРАТОРЪТ е изпълнил някое от следните условия:
a) предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или
б) е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или
в) уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза АДМИНИСТРАТОРЪТ ще публикува съобщение на сайта си, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

XII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:
Тел. +359 (0) 2 80 81 888
Моб. +359 (0) 879 600 299;
е-mail: admin@bow.bg

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IV от настоящата политика.
В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща и име за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие. След изпращането му няма да получавате търговски съобщения и информация от АДМИНИСТРАТОРА, а данните ще бъдат заличени, освен ако не се обработват и на друго основание и за други цели, посочени в раздел III и IV от настоящия документ.

XIV. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:
Тел. +359 (0) 2 80 81 888
Моб. +359 (0) 879 600 299;
е-mail: admin@bow.bg

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg