Оптичната Кохерентна Томография

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА BALKAN OPHTHALMIC WETLAB

I. ПРЕДМЕТ

1. BALKAN OPHTHALMIC WETLAB е търговска марка на „Център за обучение по офталмология Ресбиомед“ ЕООД, ЕИК 201147514, което е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. Позитано 136А, ет. 1, създадено и действащо съгласно българското законодателство, наричан по-долу ДОСТАВЧИК или WetLab.

2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи сайта и услугите, предлагани чрез него, находящи се на интернет адрес https://bow.bg, от друга страна.

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да са дееспособни граждани, навършили 18 години и имащи документ за завършено медицинско образование, съгласно действащото национално законодателство, където е установен и упражнява професията си съответният потребител.

4. Чрез сайта ДОСТАВЧИКЪТ предоставя /продава/ организирани от него курсове, насочени към практическо обучение на лекари, с оглед повишаване на тяхната квалификация и професионални умения. На страниците на сайта се съдържа подробна информация за актуалните курсове, лектори и начин на протичане на обучението.

5. Публикуването на информация за конкретен курс на сайта https://bow.bg представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а попълването на регистрационната форма и изпращането й от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния курс представлява приемане на офертата и сключване на договор.

6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и направили регистрация за участие в обучителен курс на интернет адрес https://bow.bg С натискането на бутон за запознаване и съгласие с общите условия, разположен на страницата с регистрационния формуляр на интернет адрес https://bow.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

7. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида предлагани обучителни курсове, лектори и продължителност на обучението, предлаганите цени за участие, отстъпки и промоции. При конкретни отстъпки и/или промоции ДОСТАВЧИКЪТ посочва изрично вида курс, за който се отнасят, срокът, за който са валидни същите, както и специфични условия за тях, ако има такива.

8. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес https://bow.bg и изпращане на уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-мейл в регистрационната форма.
8.1. Уведомлението се изпраща в срок от 7 дни, считано от изменението на ОУ.
8.2. Когато не е съгласен с измененията в ОУ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по т. 8.2. като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение на ОУ.
8.4. Измененията в общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато той е уведомен за тях и не е упражнил правото си по т. 8.2.
8.5. Хипотезите по т. 8.2. и т. 8.3. са неприложими, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

9. Предлаганите обучителни курсове на интернет адрес https://bow.bg са достъпни за ПОТРЕБИТЕЛЯ след като същият е заплатил посочената цена.

10. Договорът за обучение, сключен от разстояние, се изпълнява чрез посещение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на конкретния курс, на място /физическа локация/, определена от ДОСТАВЧИКА. Информация за мястото на провеждане, в т.ч. административния адрес на локацията се съдържа в информацията към съответния курс.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

11. Сайтът https://bow.bg може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.

12. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. С отбелязване с отметка в полето "Прочел съм и съм съгласен с Общите условия" ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
12.1 За конкретен курс, когато такава възможност се предлага от ДОСТАВЧИКА, може да се извърши регистрация на група, в която участват пет и повече потребители. В този случай в регистрационната форма се попълват данните на всеки от участниците от групата, както и курса, за който се записва.
12.2. Потребителите от съответната група ползват преференциалната цена, обявена от ДОСТАВЧИКА за съответния курс, в зависимост от броя на участниците в групата. Всички останали условия относно начин и срокове на плащане, условия за провеждане на обучението, действие и изпълнение на договора, и рекламации, се уреждат съгласно описаните по-долу правила.

13. След успешна регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената регистрация за съответния курс.

14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получава актуална информация за курса, за който се е регистрирал на посочения от него електронен адрес (e-mail).

15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма.

16. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично дава съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail рекламни съобщения, информация, материали и т.н., в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ е дал своето съгласие за обработка на личните му данни в тази връзка.

17. Отказването от получаване на известия по смисъла на т. 16 може да се направи от ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време с изпращане на съобщение в свободен текст до ДОСТАВЧИКА на e-mail: admin@bow.bg

18. При регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя за обработка личните си данни, изисквани от формата за регистрация на основание чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 /GDPR/ . ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация на сайта, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и общностно право. Правилата и условията за работа с личните данни на потребителите се съдържат в Политика за поверителност, достъпна на https://bow.bg .

III. ПОРЪЧКА

19. Към всеки обявен обучителен курс на https://bow.bg ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да постави информация относно цената, темата на курса, лекторите, продължителността на обучението и структурирането на заниманията /теоретични и практически/, друга допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите.

20. Поръчка или записване на участие в конкретен обучителен курс може да се направи по един от следните начини:
20.1. Онлайн поръчка - при този вариант ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва формуляр за регистрация на интернет адрес https://bow.bg
20.2. По мейла – ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва регистрационна форма и я изпраща на ел. поща на ДОСТАВЧИКА, а именно: admin@bow.bg

21. След изпращане на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава същата чрез връщане /изпращане/ на съобщение до електронния адрес, посочен в регистрационния формуляр. Договорът за продажба влиза в сила от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ е потвърдил поръчката.

22. Поръчки /заявки за участие в курсове/ се приемат 24 часа в денонощието, както и в почивните дни и в дните на официалните празници за срока, изрично посочен от ДОСТАВЧИКА като срок за записване. Направените извън този срок записвания са невалидни, за което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават изрично съобщение на посочен от тях мейл.

23. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване и др.) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по е-мейл.

IV. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

24. Всички цени, обявени на интернет адрес https://bow.bg са в евро /EURO/, с включен ДДС. Освен обявената цена от ДОСТАВЧИКА за конкретния курс, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи други такси, възнаграждения, разноски за консумативи и т.н. Разходите на ПОТРЕБИТЕЯ за пристигането на мястото на обучение, както и за престоят му, са за негова сметка и не са включени в цената на курса, посочена от ДОСТАВЧИКА.

25. Плащането на цената на избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ курс е в евро и се извършва по един от следните начини:
25.1. Онлайн с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.
25.2. По банков път – при тази хипотеза ДОСТАВЧИК ЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ до 3 рабитни дни, считано от сключването на договора съгласно т. 21 от настоящите ОУ, проформа фактура, съдържаща банковата сметка, както и цялата информация, която му е необходима, за да извърши превода. При плащане по банков път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да избере дали да заплати цялата такса или да я плати на две вноски, при условия и срокове, посочени в информацията за съответния курс.

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира един от посочените в т. 25 начини на плащане, като по този начин ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената на курса авансово по посочената от ДОСТАВЧИКА банкова сметка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка на e-mail: admin@bow.bg Ако не може да изпрати копие от платежното нареждане, следва да изпрати на същия e-mail следните данни: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт.

27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита записан за участие в конкретния курс след заплащане на пълния размер на обявената цена с ДДС за курса, в срок до 10 дни, считано от датата на потвърждението по т. 21 или от изпращане на проформата фактура по реда на т.25.2. В хипотезата на т. 25.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи второто плащане най-късно в деня, посочен като краен срок, съгласно информацията, публикувана от ДОСТАВЧИКА за съответния курс.

28. Таксата за участие се счита за платена със заверката на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.

29. Ако плащането не е направено в сроковете и условията по т. 27, то ДОСТАВЧИКЪТ връща заплатената сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го уведомява писмено на посочен от последния мейл за това, както и за фактът, че не е записан за съответния курс и сключеният между тях договор е прекратен на това основание.

30. След заплащането на сумите в сроковете и условията по т. 27, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ фактура и писмо, което потвърждава участието в съответния курс (Confirmation Letter) на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.

31. В случай на онлайн плащания с карта /дебитна или кредитна/ ДОСТАВЧИКЪТ не е и не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от евро /EURO/.

32. В срок от 14 дни, считано от дата на потвърждението по т. 21, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без причина, за което следва да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА на електронна поща: admin@bow.bg В този случай ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да върне пълният размер на таксата за участие, ако същата е била вече платена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 14 дни, считано от датата на получаването на отказа.

33. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора и да анулира участието си в срок до 5 /пет/ календарни дни преди началото на курса. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ възстановява платената сума, представляваща цената на курса, намалена с 20%, както и с разходите на ДОСТАВЧИКА по извършването на банковия превод и превалутиране, когато такова е необходимо. Другите разходи, направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка със записването за участие в курса, са за негова сметка и не са предмет на възстановяване от ДОСТАВЧИКА.

34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва отказ от договора и участие в съответния курс по т. 32 или по т. 33 като изпрати е-мейл в свободен текст до admin@bow.bg Възстановяването на сумата се извършва по банков път на посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка.

35. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, след срока по т. 33 или не се яви в посочения ден, час и място на провеждане на обучението, без да е изпратил уведомление за отказ, то ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи пълната такса за участие.

36. Явяването и участието на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответния курс се удостоверява с извършването на регистрация на участника. Същата се извършва на мястото, обявено за провеждане на обучението. След регистрацията всеки участник получава индивидуален бадж, който го идентифицира и му дава достъп до съответния курс, както и придружаващи информационни и рекламни материали.

V. ОТГОВОРНОСТИ

37. Със сключването на договора по реда на т. 21 за ПОТРЕБИТЕЛЯ възникват следните задължения:
37.1. Да заплати таксата за участие в избрания от него курс;
37.2. Да не пуши на мястото, където се провежда обучението. Всички глоби за нарушения на тази забрана са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
37.3. Да не внася в курса за обучение, в сградата, където се провежда същия или в околностите й лесно запалими или експлозивни вещества, газове или опасни вещества (включително химически пестициди и инсектициди) или миришещи вещества или радиоактивни източници.
37.4. Да се съобразява с мерките за безопасност и сигурност.
37.5. Да не смущава или препятства по какъвто и да е начин провеждането на обучението.

38. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

39. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, когато същото се дължи на невярна и/или неточна информация, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

40. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, когато поради причина, която не може да му се вмени във вина, се наложи да отмени или промени датите на съответния курс. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за каквито и да било разходи или щети, понесени в резултат на такова отменяне или промяна.

41. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат на кражба, грабеж, действия и/или бездействия на трети лица, извършени на място по време на курса, освен ако не се установи по съответния ред вина на ДОСТАВЧИКА за настъпилата вреда.

42. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на отравяне или хранителна интоксикация по време на обучението.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

43. Договорът, сключен по реда на настоящите ОУ се прекратява при следните хипотези:
43.1. с приключване на обучителния курс;
43.2. с получаването от ДОСТАВЧИКА на уведомлението за отказ по реда на т. 32, т. 33;
43.3. с изтичането на срока, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати пълният размер на таксата за участие по т. 27 и такова плащане не е извършено;
43.4. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при условията на т. 8 от ОУ.

44. При регистрация на група участници по т. 12.1., прекратяването на договора или отказа от него, на който и да е от членовете на групата, независимо от основанието за това, прекратява договора на всички потребители от групата. Последиците от прекратяването се уреждат съгласно условията, описани в настоящите ОУ.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

45. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

46. Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА или пред упълномощено от него лице в писмена или устна форма.

47. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време на ДОСТАВЧИКА в неговия офис или на ел. поща admin@bow.bg Правото на избор за начина на предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

48. Рекламации, подадени след срока по т. 45, не се разглеждат от ДОСТАВЧИКА.

49. При предявяване на рекламацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

50. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

51. Предмет на рекламация може да бъде всяко несъответствие на предоставената услуга /обучение/ с първоначално обявеното на сайта на ДОСТАВЧИКА за съответния курс, напр. дати на провеждане на курса и учебните часове, брой и вид на учебните часове – теоретични и практика, засегнатите теми и/или модули, по които се провежда обучението и др.

52. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, а именно: платежно нареждане, фактура, документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

53. Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него електронен адрес.

54. Сумите се възстановяват само по банкова сметка, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е изпратил уведомлението по т. 53. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

55. Сайтът с интернет адрес https://bow.bg съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.

56. ДОСТАВЧИКЪТ дава право на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

57. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по някакъв начин, нито да бъдат копирани, включително включени в съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ДОСТАВЧИКА, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

58. За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с предоставените услуги по обучение и квалификация ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон +359 879 600 299 или e-mail: admin@bow.bg

59. След като получи оплакването, ДОСТАВЧИКЪТ реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване на мейла.

60. ДОСТАВЧИКЪТ разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване по т. 59.

61. Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери на посочения интернет адрес.

62. Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.) , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC). ДОСТАВЧИКЪТ изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС.

63. По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са валидни към …..08.2018г